parallax background

Znanost homeopatije in posebnih lastnosti vode
Razkrivanje novih perspektiv za globalno zdravje


Konferenca GIRI & WWL & BION 2024


9. - 12. novembra 2024

Ljubljana, Slovenija


Science of Homeopathy and Emergent Properties of Water
Unveiling New Perspectives for Global Health


GIRI & WWL & BION Conference 2024


November 9 - 12, 2024

Ljubljana, Slovenia, Europe

Homeopatija, nekoč obravnavana zgolj kot uveljavljena alternativna ali komplementarna metoda zdravljenja, je postala tudi osrednja točka hitro razvijajoče se veje znanstvenega raziskovanja. Poleg običajne zdravilske prakse so temelji in mehanizmi homeopatije podvrženi natančnemu preverjanju v okviru vse večjega števila znanstvenih raziskav. Te raziskave segajo daleč preko kliničnih študij in vključuje tkivne in celične modele različnih organizmov ter, nedavno, celo ekološke raziskave. Poleg tega so v zadnjih desetletjih navedene raziskave daleč presegle živa bitja, saj so se razširile na fizikalno-kemijsko področje s preučevanjem spremenjenih lastnosti tekočin, podvrženih homeopatskemu postopku ultra visokega razredčenja (UHD).

Obsežna znanstvena prizadevanja so podala prepričljive dokaze o posebnih lastnostih tekočin, obdelanih s metodologijo UHD. Te ugotovitve pomembno podpirajo domnevo, da je učinkovitost homeopatije povezana s specifičnimi lastnostmi vode. Še več kot to: lastnosti vode, ki jih spoznavamo na podlagi raztopin UHD, se pojavljajo tudi pri drugih obdelavah vode ali vodnih raztopin. Zato lahko utemeljimo novo znanost o posebnih lastnostih vode. Prav osnovanju in razvoju te znanosti bo posvečena novembrska konferenca v Ljubljani.

Ta večplasten pristop razkriva temeljna načela objektivne učinkovitosti homeopatije, pa tudi mnogih drugih ne-kemijskih obravnavanj vode, poleg tega pa odpira tudi povsem novo obzorje za razvoj globalnega zdravja, ki sega od posameznih živih bitij, vključno z ljudmi, preko ekosistemov do planeta Zemlje kot celote.


Homeopathy, once considered solely a well-established alternative or complementary healing discipline, has also become a focal point for a burgeoning branch of scientific exploration. Beyond its conventional healing practice, the foundations and mechanisms of potentized high dilutions are subject to scrutiny through an expanding body of scientific research. These investigations go far beyond clinical studies and include tissue and cellular models of different organisms and, more recently, ecology. In addition, in the last decades, the stated research has gone far beyond living beings since it extended to the physicochemical realm, studying the altered characteristics of fluids subjected to the homeopathic ultra-high dilution (UHD) process.

Extensive scientific efforts have offered convincing evidence of the altered properties of fluids treated with the UHD methodology. These findings provide substantial support for the view that the efficacy of homeopathy is rooted in the emergent properties of polar solvents, water, in particular. More than that, the water properties we learn about from UHD solutions also occur in other treatments of water or aqueous solutions. This is why we can establish a new science of emergent properties of water. It is to substantiate and make new steps in developing this science that the November Conference in Ljubljana will be dedicated to.

This multi-faceted approach sheds light on the fundamental principles of the effectiveness of homeopathy as well as of many other non-chemical water treatments, opening up a whole new horizon for the development of global health, ranging from individual living beings, including humans, through ecosystems to planet Earth as a whole.

 

Začetek registracije junija 2024.

Registration opens in June 2024.


 
 

giri-wwl-conf2024@bion.si

 
parallax background
 

BION Institute


Inštitut BION v sodelovanju z GIRI in WWL operativno organizira znanstveno Konferenco v Ljubljani. Inštitut je vpet v obe organizaciji in tudi sam raziskovalno deluje na področju znanosti o posebnih lastnostih vode.

The BION Institute, in cooperation with GIRI and WWL, organizes the Ljubljana Scientific Conference. The Institute is involved in both organizations and also conducts its own research in the field of water science.
 
 
 

 
parallax background
 

GIRI (Groupe International de Reherche sur l’Infenitésimal), mednarodna raziskovalna skupina za učinke zelo nizkih odmerkov in visokih razredčitev


GIRI (Groupe International de Reherche sur l’Infenitésimal), the International Research Group on Very Low Dose and High Dilution Effects


GIRI je strokovno znanstveno združenje, ki združuje biologe, farmakologe, zdravnike, kemike, fizike in matematike z vsega sveta. Značilnost raziskovalnih dejavnosti skupine je preučevanje učinkov zelo nizkih odmerkov oz. zelo visokih razredčin, vključno s homeopatskimi pripravki. Čeprav je mehanizem učinkovanja zelo razredčenih raztopin zdravilnih učinkovin na biološke sisteme pomembna vidik delovanja GIRI, je osrednja ost skupine usmerjena v medicinski in terapevtski pomen zelo nizkih odmerkov oz. visokih razredčin.

GIRI is a professional scientific society uniting biologists, pharmacologists, physicians, chemists, physicists, and mathematicians from all over the world. The distinctive feature of the research activities of the group is the study of ultra-low dose impulses or very high dilutions, homoeopathy included. Although the mechanism of action of the very dilute solutions of active principles on biological systems is an important concern of GIRI, the Group major interest is directed towards the possible medicinal and therapeutic relevance of very low doses and high dilutions.
 
 
 

 
parallax background
 

World Water Lab


Svetovni laboratorij za vodo (WWL), pobuda, ki jo vodi Svetovna skupnost za vodo (WWC), je posvečen poslanstvu zdravljenja naših voda. Deluje kot globalno povezan laboratorij, ki združuje znanstvenike in raziskovalne ustanove po vsem svetu. S skupnim strokovnim znanjem, opremo in prostorom udeleženci prispevajo k javnim in zasebnim projektom ter tako razvijajo temeljno in eksperimentalno znanost. Vizija WWL je spodbujati pozitivne spremembe na področju znanosti o vodi s podpiranjem znanstvenega sodelovanja na vseh področjih. S tvorno podporo korenitim spremembam v znanosti želi prispevati k oblikovanju nove znanosti in ohranjanja voda na svetovni ravni.

The World Water Lab (WWL), an initiative led by the World Water Community, is dedicated to the mission of Healing Our Waters. It serves as a globally connected laboratory, uniting scientists and research facilities worldwide. Through shared expertise, equipment, and space, participants contribute to both public and private projects, advancing fundamental and experimental science.
The vision of WWL is to drive transformative change in the field of water science by fostering worldwide scientific collaboration across all disciplines. By accelerating a scientific revolution spanning various fields, they aim to shape the future of water research and conservation on a global scale.